Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten (onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, coach- en adviestrajecten, relatie-coaching en systemische opstellingen) zowel mondeling, online of schriftelijk aangegaan tussen de Joan Meints en de cliënt of cliënten in het geval van relatie-coaching of systemische opstellingen. In de volgende artikelen wordt verwezen naar cliënt als ook cliënten kan worden bedoeld. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten voor de client waarbij derden betrokken worden. 

Artikel 2 Compliment of klacht

Een compliment of klacht? Laat het me weten. Om de kwaliteit van de dienstverlening van Joan Meints hoog te houden stel ik het op prijs om te vernemen wat u van de persoonlijke begeleiding en/of systemische opstellingen en het contact vindt. Joan Meints zal zijn dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. Joan Meints kan niet instaan voor het succes en welslagen van die dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel. 

Artikel 3 Afspraken maken en annuleren

Afspraken voor een 1 op 1 begeleidingsgesprek kunnen tot uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het gesprek kosteloos worden geannuleerd. Afspraken voor een workshop/opstelling met meerdere deelnemers kan tot uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de workshop/opstelling kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden dan binnen 7 dagen teruggestort. Annuleringen binnen hierboven gestelde termijnen worden volledig in rekening gebracht.

 

Artikel 4 Zorgdragen voor betaling

Het coachgesprek, begeleiding van een persoonlijke opstelling, of systemische wandeling kan na afloop van de sessie op de locatie worden voldaan. De betaling kan plaatsvinden middels contant geld, pinnen of betaalverzoek. De betaling van workshop of groepsopstelling geschiedt vooraf middels de betalingsmodule op de website van Joan Meints. De tarieven op de website zijn incl. BTW tbv particuliere cliënten. Tarieven excl. BTW voor zakelijke cliënten zijn op aanvraag beschikbaar.

In geval van facturatie met factuur worden bedragen exclusief BTW gefactureerd. Diensten voor meerdere deelnemers (workshop/training) geleverd door Joan Meints aan zakelijke partners worden vooraf geoffreerd en ter goedkeuring aangeboden. Geen tegenbericht wordt door Joan Meints als voor akkoord aangenomen. De betalingstermijn voor zakelijke facturen is 14 dagen na datum factuur.

 

Artikel 5 Cadeaubon/waardebon/strippenkaart

Cadeaubonnen/waardebonnen aangeboden door Joan Meints hebben een unieke waarde die overeenkomt met het product als genoemd op de cadeaubon. De cadeaubonnen hebben een beperkte geldigheid van zes maanden. Deze termijn geldt vanaf dagtekening op de cadeaubon. Het inleveren van de cadeaubon geschiedt digitaal voor die producten die op de website worden afgerekend. Voor overige producten die op locatie van Joan Meints worden afgenomen geldt de cadeaubon als fysiek betaalmiddel met een waarde die overeenkomt met het product als genoemd op de cadeaubon. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor giraal of chartaal geld. Cadeaubonnen kunnen niet als aanbetaling worden ingezet voor een product met een hogere waarde.

Tenzij expliciet anders afgesproken worden cadeaubonnen per post verstuurd naar de koper van de cadeaubon. De koper houdt rekening met verzendtijd van de cadeaubon. Joan Meints kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de bezorging van de cadeaubon door een externe partij.

Strippenkaarten die worden aangeboden zijn alleen geldig voor representanten van de reguliere maandelijkse familieopstellingen middag of avond. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om tijdig de strippen te verzilveren. De looptijd van de strippenkaart is 12 maanden vanaf aankoopdatum. Een strippenkaart kan niet als aanbetaling/betaling worden ingezet voor een ander product als hierboven besproken. Restitutie van een gekochte strippenkaart is niet mogelijk. De strippenkaart mag worden doorgegeven aan een vervanger. Het is niet toegestaan om de strippenkaart te verhandelen voor een andere dan de oorspronkelijke waarde. 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Joan Meints en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Joan Meints geleverde zaken en/of diensten. Daarnaast is Joan Meints nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Joan Meints rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 2) 

Als coach en begeleider maak ik ook gebruik van therapeutische methodieken. Mijn begeleiding is en kan geen vervanging zijn van een regulier medische behandeling. Heb je lichamelijke/mentale klachten dan adviseert Joan Meints jou om eerst contact te zoeken met je huisarts. Joan Meints is niet bevoegd tot het stellen van een diagnose. 

 

Artikel 7 Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Joan Meints voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Joan Meints. Datzelfde geldt ook voor de door Joan Meints uit te brengen (tussen en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Joan Meints, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 8 Geheimhouding

Joan Meints is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Joan Meints houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt. 

Artikel 9  Uw privacy

De privacy van de cliënt staat hoog in het vaandel. Lees hier verder hoe.

 

 

 

Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing. 

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter 

De voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt: 01-2023

 

Contactgegevens

Joan Meints

Adres: Schepersweg 7
7938 RA Nieuw-Balinge (Dr)
Email: welkom@joanmeints.nl
Mobiel: 06-41829111

KvK: b54702410
BTW: NL001508190B58

Stuur me een berichtje.

Nieuwsgierig wat ik voor jou kan betekenen? Heeft de aangeboden informatie vragen opgeroepen? Eerst persoonlijk contact omdat je nú een stap wilt maken? Stuur een berichtje en ik reageer binnen 24 uur!

(Geen reactie ontvangen? (Bel of app: 06-41 82 91 11)